SOLAR ROAD-Watt way

SSK look at the world

เปลี่ยนถนนทางหลวงโล่งๆให้เป็นที่ผลิตไฟฟ้า

ไอเดียนี้เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศฝรั่งเศส

บริษัทการคมนาคมขั้นพื้นฐานกับหน่วยงาน INES ซึ่งดูแลเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ของฝรั่งเศสได้ร่วมกันสนับสนุน

ให้เกิดถนนโซล่าเซลล์นี้ขึ้น ระยะทางยาว 1000 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี มีชื่อโครงการเก๋ๆว่า Watt Way

ถนน 1 กิโลเมตรผลิตไฟฟ้าใช้ได้เท่ากับประมาณบ้านหนึ่งหลัง

แต่จุดประสงค์จริงๆจะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาเป็นไฟสว่างให้กับโคมไฟในเมืองให้สว่างไสว

ถนนก็ผลิตไฟฟ้าได้เป็นไอเดียที่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

watt way

ขอขอบคุณรูปภาพจากบริษัท Colas ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s