การเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์

SSK Tips :

การเลือกอินเวอร์เตอร์เลือกจากโหลดรวมสูงสุดที่ใช้งาน

เช่น โหลดรวมใช้พร้อมกัน 150วัตต์ไม่ควรเลือกอินเวอร์เตอร์เกินจากค่านี้มากเกินไป

เพราะประสิทธิภาพการใช้งานจะดีมากกว่าการเผื่อขนาดอินเวอร์เตอร์มากๆ

inverter_M_w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s