การสูญเสียในระบบ(Loss in the system)

การสูญเสียในระบบโซล่าเซลล์มีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ออกมาน้อยกว่าค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบแผง เช่น

  • อุณภูมิที่เพิ่มขึ้นที่แผงมีผลทำให้พลังงานที่ได้ลดลง
  • ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อยู่บนแผงทำให้พลังงานลดลง
  • ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์มีผลต่อพลังงานที่ผลิตได้
  • ฯลฯ

ในรูปข้างล่างเป็นตัวอย่างการแสดงค่าการสูญเสียแบบต่างๆในโซล่าเซลล์ระบบออนกริด

PV sankey diagram1

ถ้าลด ป้องกันหรือออกแบบให้ระบบโซล่าเซลล์เกิดการสูญเสียน้อย จะทำให้พลังงานที่ผลิตได้จะมีค่าที่สูงขึ้นตามไปด้วย