Tag Archives: การต่อแบตเตอรี่

วิธีการต่อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

ตามรูปเป็นวิธีแสดงการต่อแบตอย่างง่ายครับ

แบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานครับ

ลบเข้าบวกไปเรื่อยๆ เหลือปลายบวกลบของแบต เรียกว่าการต่อแบบอนุกรม(Serie)จะเป็นการเพิ่มแรงดัน

บวกต่อเข้าบวก และ ลบต่อเข้าลบ เรียกว่าการต่อขนาน(Parallel) จะเป็นการเพิ่มกระแส

ง่ายๆก็คืออยากเพิ่มแรงดันระบบ ก็ต่ออนุกรม

อยากเพิ่มกระแสระบบ ก็ต่อขนานครับ

การต่อแบตเตอรี่