Tag Archives: การเลือกแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

แบตเตอรี่ในที่นี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. แบตแบบคลายประจุน้อย(Shallow Cycle) – ใช้พลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่า 30 %ของพลังงานทั้งหมด ทนการกระชากของไฟฟ้าได้ดี ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์

2. แบตแบบคลายประจุมาก(Deep Cycle) – ใช้พลังงานไฟฟ้าได้เกือบ 80 % ของพลังงานทั้งหมด ทนการกระชากไฟฟ้าไม่ค่อยดี ส่วนใหญ่ใช้ในพลังงานหมุนเวียนเช่นระบบโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS)

ถ้าเปรียบแบตเตอรี่เหมือนคน

batt-man

แบตแบบคลายประจุน้อย ก็เสมือน นักวิ่ง 100, 200 เมตร ต้องการความเร็วในการสปริ้นตัว แต่วิ่งในระยะไม่ไกล

แบตแบบคลายประจุมาก ก็ละม้ายคล้ายกับ นักวิ่งมาราธอน ไม่ต้องการความเร็ว วิ่งเนิบๆ ชิวๆ ในระยะทางไกลๆ 42.195 กิโลเมตร

จะเอานักวิ่งระยะใกล้ มาวิ่งระยะไกล ก็พอได้แต่ไม่อึด

ในขณะเดียวกัน จะเอานักวิ่งระยะไกล มาวิ่งระยะใกล้ การสปริ้นตัวก็ไม่เร็วพอ

นักวิ่งแต่ละคนมีจุดเด่นของตนควรเลือกสนามแข่งให้ถูก

แบตเตอรี่แต่ละประเภทก็เช่นเดียวกันควรเลือกประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสม

ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราจะเลือก