Tag Archives: ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริต

ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริตขนาดเท่าไรดี

ติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริตขนาดเท่าไรดี?
.
ปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะคล้ายกับเส้นสีน้ำเงิน ตอนเช้า-ใช้ไฟ ออกจากบ้านไปทำงานกลางวัน-ไม่ได้ใช้ไฟ กลับบ้านมาตอนเย็นพักผ่อน-ใช้ไฟ

.
solar-profile

โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวัน คือเส้นสีส้ม
.
ถ้าติดตั้งโซล่าเซลล์มากกว่าปริมาณไฟที่ใช้ในช่วงกลางวัน จะมีไฟฟ้าเกินเข้าสายส่งการไฟฟ้า ซึ่งในตอนนี้(11/2016)ไฟที่เกินเข้าไปจะไม่ได้รับชดเชยผลประโยชน์ใดๆ
.
ดังนั้นแล้วติดตั้งโซล่าเซลล์ให้พอดีและเหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ก็จะไม่มีไฟฟ้าที่ผลิตเกินเข้าระบบเป็นจำนวนมากเกินไป
.
Solar Smile Knowledge