Tag Archives: แบตโซล่าเซลล์

วิธีการต่อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

ตามรูปเป็นวิธีแสดงการต่อแบตอย่างง่ายครับ

แบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานครับ

ลบเข้าบวกไปเรื่อยๆ เหลือปลายบวกลบของแบต เรียกว่าการต่อแบบอนุกรม(Serie)จะเป็นการเพิ่มแรงดัน

บวกต่อเข้าบวก และ ลบต่อเข้าลบ เรียกว่าการต่อขนาน(Parallel) จะเป็นการเพิ่มกระแส

ง่ายๆก็คืออยากเพิ่มแรงดันระบบ ก็ต่ออนุกรม

อยากเพิ่มกระแสระบบ ก็ต่อขนานครับ

การต่อแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิดไหนเหมาะกับโซล่าเซลล์

SSK Tips :

แบตเตอรี่ที่เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์เรียกว่าดีพไซเคิลแบตเตอรี่

ซึ่งจะปล่อยประจุได้มากถึง80%เปรียบเทียบกับแบตรถยนต์ที่ปล่อยประจุเฉลี่ยได้เพียง20-40%เท่านั้น

นั่นหมายถึงการใช้พลังงานที่มากกว่าโดยไม่ทำให้อายุการใช้งานแบตสั้นลง

batt deep cycle