Tag Archives: แผงโซล่าเซลล์ โมโนหรือโพลี

แผงโซล่าเซลล์ โมโน กับ โพลี

SSK Tips : จะเลือกแผงโซล่าเซลล์ โมโนหรือโพลีดี?

แผงโซล่าเซล์โมโนราคาและประสิทธิภาพสูงกว่าโพลี ทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าในการผลิตไฟเท่ากัน

…จะใช้แผงโมโนหรือโพลี ดูพื้นที่ติดตั้งกับราคาเป็นสำคัญ

solar1