Tag Archives: โซล่าเซลล์ ความชัน

ข้อจำกัดขององศาความชันของหลังคาที่ไม่สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

SSK Q&A.

Q: ข้อจำกัดขององศาความชันของหลังคาที่ไม่สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

.

A: หลังคาที่มีความชันสูงเกินกว่า 50 องศา จะไม่แนะนำให้ติดตั้ง เนื่องจากประเทศไทย พระอาทิตย์อ้อมใต้สูงสุดทำมุม 37 องศาและอ้อมเหนือสูงสุดทำมุม 9 องศา เมื่อติดตั้งแผงโซล่าที่มีความชันมากเกินไปจะทำให้แสงแดดตกกระทบแผงน้อยมากและผลิตไฟได้น้อยตาม

โซล่ารูฟ