Tag Archives: on-grid system

โซล่ารูฟท๊อป(Solar Rooftop)

ระบบโซล่าเซลล์รูฟท็อป(Solar Rooftop)

โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังเรียกว่าโซล่ารูฟท็อป

แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งได้ 3 ประเภทคือ

 1. ติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า กฟน หรือ กฟภ
 2. ติดตั้งเพื่อใช้ลดภาระค่าไฟฟ้า
 3. ติดตั้งเพื่อสำรองไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ซึ่งข้อแรกและข้อสองเหมือนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและจุดคุ้มทุนที่เร็ว

ส่วนข้อสาม น้ำหนักของภาวะฉุนเฉินจะมากกว่าความคุ้มค่าในการลงทุน

พูดง่ายๆ ข้อแรกคุ้มทุนเร็วกว่าข้อสอง ส่วนข้อสามเรื่องความคุ้มทุนดูเหมือนจะเป็นประเด็นรองลงไป

OnGrid_w

 

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On-grid System)

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริด (On-grid System)

คือระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ทำงานสัมพันธ์กับผู้ให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งในประเทศไทยคือการไฟฟ้านครหลวง, ภูมิภาคและฝ่ายผลิตนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วระบบจะมีเพียงแค่แผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับกริดไทน์อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับแล้วต่อพ่วงกับไฟที่จ่ายมาจากการไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้กับโหลดกระแสสลับอีกทีหนึ่ง

ออนกริดโซล่ารูฟ

ซึ่งระบบออนกริดโซล่าเซลล์จะสามารถแบ่งตามลักษณะการติดตั้งได้ 2 ประเภทได้แก่

 1. โซล่าฟาร์ม – โซล่าเซลล์ติดตั้งบนพื้นดิน ลักษณะเหมือนทุ่งที่เรียงรายไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่จะเน้นผลิตไฟเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าเป็นหลัก
 2. โซล่ารูฟ – โซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาทั้ง โรงงาน อาคารหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ในการติดตั้งระบบโซล่ารูฟได้แยกย่อยไปอีก 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
  • ติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาแล้วผลิตไฟขายให้กับการไฟฟ้าอย่างเดียว
  • ติดตั้งเพื่อแบ่งเบาภาระค่าไฟฟ้า คือติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าโดยรวมได้ แต่ทั้งนี้จำเป็นจะต้องติดตั้งให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าใช้งาน ถึงจะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด
  • ติดตั้งเพื่อสำรองไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นระบบที่มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสามารถใช้ในยามที่ไฟจากการไฟฟ้าดับได้